PAVEL: moj referenčni okvir, moje refleksije, moje življenje

Krščanski simboli

Objavil pavel, dne 16.05.2007

Krščanskišsimbolizemšpomenišuporabošznakovšinšemblemovšprekoškaterihšse

učišverskešresnice.šSimbolišpogostošnadomestijošbesede,šskupajšpa

napravijošduhovnešstvarišboljšrazumljive.šTošveljaštakošdanes,škotšješv

preteklosti,škoščešnišbilšodkritštisk.šDodajajošdoločenošlepotošin

skrivnostnostšveri.šNjihovošpoznavanješješpomembnoštudišzašpravilno

razumevanješkrščanskešumetnostišinšarhitekture.šRazlagašnekaterih

najpogostejšihšsimbolov.š

 

Avreola:šješsvetlečiškrog,škišsešuporabljašvšverskihšslikahšinšobdaja

osebo.šSimbolizirašslavošBogašinšsešuporabljaštudišprišsvetnikihšter

devicišMariji.š

 

Alfašinšomega:šprvašinšzadnjaščrkašgrškešabecede.šOznačuješvečnostš

Boga, kišješbrezšzačetkašinškoncašinšgaščlovekšvšsvojišomejenostišnešmore

popolnošdoumeti.

 

Triješkrogi:povezanišmedšsebojštako,šdašustvarjajošenakostranični

trikotnik,špredstavljajošSvetošTrojico.

 

Golob:špredstavljašSvetegašDuha,škišsešješvštejšpodobišpojavilšnad Kristusomšobšnjegovemškrstu.

 

Oko(vštrikotniku):šsimbolizirašBogašOčeta,škišvsešvidišinšvsešve.šOč

Je dostikratšpredstavljenštudiškotšrokašališkotšstarejšišmožšpodškaterim

ležišsvet.

 

Ognjenišplameni:špredstavljajošSvetegašDuha,škišsešješvšpodobišplamenov

pojavilšnadšapostoli.

 

Rože:šlilijašpredstavljaščistost,šgranatnošjabolkošnesmrtnostšinšvrtnica ljubezen

 

Riba:špredstavljašSinašterštudišEvharistijo.šGrškašbesedašIxthus,ški pomenišribo,

šješsestavljenašizšprvihščrkšbesed,škišpomenijošJezus Kristus,š

sinšBogašRešenika.šTašsimbolšješbilšvšuporabištudiškotšskrivno

znamenješmedšprvimiškristjanišvščasušpreganjanj.š

 

Pav:šsimbolšnesmrtnostišinšponosa

 

Evangeliste:špredstavljajošsimbolišživališinšsicer:šMatej-človek, Marko-lev,šLuka-volšinšJanez-orel

 

Likšdobregašpastirja:špredstavljašJezusa.šGrešverjetnošzašnajstarejši krščanskišsimbol.

IHS:šsošzačetnicešKristusovegašimena.šSplošnošpomenijošJezusšRešitelj človeštva,šnajpogosteješpašsešjihšrazumeškotšinicialkešbesedšJezus

Kristus,šsškrižemšnašsrediniš(izhajašizšgrščine).

 

Pax:šgrešzašznak,škjerščrkašPš(všgrščinišpomenišR)škrižčrkošX.

MonogramšKristusovegašimenašvšgrščinišnajšbišsešpokazalšcesarju

Konstantinušinšnjegovišvojskišsredišdnevašinšsešuporabljašodštakrat.

 

Jagnje:štipizirašJezusaškotšJagnje,škišodjemlješgrehešsveta.šNavadno

držiškrižšinšbandero.

 

Luč:šsimbolizirašprisotnostšBogašvšgorečemšgrmušprišMojzesušališkot

ognjenišsteberšIzraelcem.šVečnašlučkašpredšoltarjemšsimbolizira

prisotnostšBogašvštabernaklju.š

 

Zemeljskaškroglašsškrižem:špomeni,šdašješkrščanstvošverašzašvse.š

Pogosto ješpodšnjošnapisšvšlatinščini:škrižšstojišmedtemš,škošsešsvetšvrti.

 

Kristusovoštrpljenje:šsešpogostošprikažeškotštrnovaškrona,šsulicašin

žeblji,špetšsvetihšran,šsvetaškri.

 

Pelikan:šješnavadnošprikazanškotšptica,škišhranišsvoješmladičešsšsvojo

lastnoškrvjo.šPrikazuješKristusa,škišsšsvojimštelesomšhranišvsešnas.

 

Skala:špredstavljašvčasihšKristusa,švčasihšCerkev.šZelošstaršnačinšje,

dašizpodšskalešizvirajoš4špotoki,škišpredstavljajoševangelije.šSkala

pravštakošlahkošpredstavljašSvetegašPetra.

 

Zvezda:šješsimbolšKristusa,škotšzvezdašdanica.šNaštašnačinšsešprikazuje

predvsemšBožičšinšepifanijoš(Svetištriješkralji)š

 

Svetošobhajilo:šješpredstavljenošsškelihom,šnadškaterimšješhostija.

Navadnošješzravenšžitošinšgrozdje.

 

Drevesa:šcedrašsimbolizirašposvetitev,šcipresašžalovanje,šlovoršzmago,

gorčicašrast,šhrastšmoč,šolivašmir.

 

http://home.att.net/~wegast/symbols/plants/plants.htm

 

Drugačnešvrstešsošsimboli,škišsešuporabljajošvšcerkvahšinšdrugih

stavbah:

Oltar:špredstavljašgorošKalvarijo,škjeršješbilšKristusškrižan.šNavadno

ješizšmarmorjašališdrugegaškamna,škaršpredstavljašžrtev.šPredstavlja

tudišzadnjošvečerjošinšKristusovošteloš(medšsvetošmašo)

 

Pepel:špredtavljaškesšinšpokoro

Zvonovi:špomenijošklicškšpredanostišinšpozornosti

Bandera:šsimbolizirajošpotšCerkveškšzmagi

Sveče:šsimbolizirajošKristusaškotšLučšsveta.šKjeršstašdvešsvečišvečjišod ostalihšt.i.ševharističnišsveči,šsimboliziratašKristusovošbožjošin človeškošnaravo.š

SedemšsvečšsimbolizirašsedemšdarovšSvetegašDuhašali sedemšzakramentov.š

 

VosekšpredstavljašKristusovoštelo,šstenjšNjegovo dušo,š

plamenšNjegovošbožjošnaravo.šPlamenšpredstavljaštudišprisotnost

Boga,škišnasšrazsvetljuje.

 

Križ:špredstavljašnačinšJezusovešsmrti.šBilšješsprejetškotšnajvečji

svetišsimbol.šMedšrazličnimi,šsošnajpogostejšišlatinski,škeltski,šgrški

inšmalteški.šOblikašresničnegaškrižašješbilašverjetnošlatinska.

 

Cerkevškotšzgradba:šsimbolizirašGospodovošladjo.šPonavadišješrazdeljena

našprezbiterijšteršglavnošinšvečšstranskihšladij.

 

Barve:šbelašališzlatašpredstavljatašradost,šrdečašmučeništvošališSvetega Duha,š

vijoličnašpokoro,šzelenašupanje,ščrnašsmrt.š

 

Blagoslovljenašvoda:švoda,škišsešuporabljašpriškrstušterškošsešpokrižamo

inšpomenišželjošpoščistosti.

 

Kadilo:štakošprišJudihškotškristjanihšpredstavljašsvetost,šodličnost.

Pravšzatošsešuporabljasamošprišvečjihšpraznikih.

 

Olje:špredstavljašmilostšinšblagoslov.šDanesšsešuporabljašpredvsemšpri

podeljevanjušzakramentovš(bolniškošmaziljenje,škrst,šbirmašinšmašniško

posvečenje).

 

Procesija:špredstavljašpotšdušešprotišBogu.šNašzačetkušgrešnavadnoškriž

ališdrugšsimbol,škišpredstavljašKristusa,šzaškaterimšgremošvsi,šsajšje

zašnasšneselšsvojškriž.šObšnjemšgrestašdvešsveči,šsajš''tisti,škišbo

sledilšKristusu,šnešbošhodilšvštemi.''š

š

Simbolešnajdešštudišnašstr.š

http://www.kensmen.com/catholic/symbols.html

 

  • Share/Bookmark

KomentirajVi ste prijavljeni objavi komentar.